MONTÁŽNY NÁVOD


Návod pre montáž drevoplastový (WPC) doskových podláh


1. Podklad (obrázky č.1. až 5.)

 1. Podklad musí byť rovinný, pevný (STN 74 4505 Podlahy .Spoločné ustanovenia., STN 73 0225 Funkčné odchýlky pozemných stavieb) a stabilný, aby sa zabránilo deformáciam, vydutiu, pretlačeniu alebo posunom podlahy. Podklad musí umožňovať odtok vody. Doporučený sklon podkladu je 5 %.
 2. Vždy dodržujte v návode uvádzané montážne vzdialenosti.
 3. Maximálna vzdialenosť pevných montážnych podpôr podkladných hranolov je 45 cm (v smere dĺžky podkladného hranolu). Veľkosť montážnych podpôr podľa únosnosti podkladu. Minimálna úložná plocha je 20 cm (šírka) x 30 cm (dĺžka). Hranol osadiť na podklad symetricky, viď. obrázok č.1. Pri plánovaní podlahy zvoliť hĺbku plochy, t.j. rozmer kolmý na podlahové dosky tak, aby posledná doska bola optimálne celej šírky, min. 1/2 šírky dosky.
 4. Uistite sa, že všetky podkladné hranoly sú výškovo osadené do roviny a dispozične rozložené tak, aby boli min. 3 ks na 1 m dĺžky dosky, t.j. max. osová vzdialenosť podkladných hranolov je 33 cm pri ukladaní dosiek kolmo na hranoly. Pri ukladaní dosiek diagonálne na podkladové hranoly prepočítať vzdialenosť (rozostup) podkladných hranolov tak, aby max. vzdialenosť podpier dosky bola 33 cm. Podkladové hranoly ukladajte po spádnici podkladu tak, aby bol zabezpečený voľný odtok vody na voľný okraj terasovej plochy. Spojovací materiál pre kotvenie podkladných hranolov voliť v závislosti od druhu a rovinnosti podkladnej konštrukcie (vruty do hmoždiniek, natĺkacie hmoždinky, uholníky a pod.). V miestach spojovacích materiálov sa doporučuje osadiť medzi podkladný hranol a podkladnú konštrukciu gumennú podložku. Medzery pri nadpájaní podkladných hranolov a vzdialenosť od pevných konštrukcií viď. obrázky a bod 6.
 5. Doporučuje sa osadiť vodotesnú fóliu pod celú drevoplastovú konštrukciu.

2. Pokládka (obrázky č.6. až 9.)

 1. Venujte pozornosť rozťažnosti drevoplastového (WPC) materiálu. Materiál pred montážou umiestnite na min. 24 hodín na pevný rovný podklad na miesto, kde bude montovaný. Dodržujte min. vzdialenosť 30 mm medzi drevoplastovou podlahovou konštrukciou a priľahlou pevnou konštrukciou (stena, pilier). Rozťažnosť materiálu je 0,07 mm/m1/°C. Príklad: dĺžka dosky 2900 mm, teplota pri montáži 10 °C, doska bude vystavená priamemu slnku - povrchová teplota môže byť 50 °C (v závislosti od farby dosky). Nárast dĺžky je potom : 2900 mm/1000 * (50 °C -10 °C) * 0,07 mm/m1/°C = 8,12 mm.
 2. Montáž začnite z voľnej strany terasy. Dosky sa ukladajú zvyčajne kolmo na podkladné hranoly. Namontujte štartovacie klipy do vopred vytýčenej zarovnanej línie rovnobežnej s podlahovou doskou. Pri osadzovaní klipov bližšie ako 2 cm od konca podkladného hranolu diery pre vrut vopred predvŕtajte vrtákom priemeru o 1 mm menším ako je priemer vrutov (toto platí aj pre klipy v poli terasy).
 3. Osadťe prvý rad dosiek, priložte montážne klipy do vopred vytýčenej zarovnanej línie rovnobežnej s podlahovou doskou. Našrubujte vruty v sklone 30° oproti predpokladanému smeru pohybu dosiek terasy.
 4. Opakujte postup podľa bodu 8.
 5. Voľné hrany podlahy ukončiť lemovacími uholníkmi, resp. lemovacími lištami (obr. č.9).

Tovar skladovať riadne uložený na pevnom a vodorovnom podklade v čistom a tienenom prostredí zabezpečený proti pádu, deformácií a pohybu nepovolaných osôb v prostredí akému bude vystavený na mieste určenia (teplota, vlhkosť ....).Jednotlivé kusy bezodkladne po vybratí z miesta uskladnenia namontovať na určené miesto nakoľko vonkajšie vplyvy (majmä teplota a slnečné žiarenie) môžu spôsobiť deformácie neukotveného tovaru.


Po ukončení montáže drevoplastovú podlahu umyť zriedenou mydlovou vodou (nepopužívať prípravky na báze rozpúšťadiel) s použitím kefy s mäkkým vláknom. Čistenie vykonávať pravidelne aj počas užívania podlahy v časových intervaloch v závislosti od znečistenia podlahy. Po inštalácií drevoplastových dosiek dôjde počas prvých mesiacov k ustáleniu farby (blednutie) v závislosti od vystavenia slnečnému žiareniu, po tejto dobe ostáva farebnosť stabilizovaná. Plochu podlahy dlhodobo nezakrývať predmetmi umiestnenými na jednom mieste (kvetináče, kreslá, rohožky), aby pod nimi neostali farebné rozdiely. Podlahy sú určené na užívanie osobami pri rodinných domoch v bežných vonkajších podmienkach oblasti SR. Pri užívaní podlahy je potrebné sa vyvarovať nadmernému zaťaženiu, pádu predmetov, poliatiu farbami, chemikáliami, farebnými tekutinami, olejmi, poškriabaniu ostrými alebo tvrdými predmetmi.


Montážny návod uvádza len základné zásady pri montáži, neobsahuje riešenia pre konkrétnu realizáciu. Pre zachovanie záruky sa doporučuje montáž prenechať predajcovi drevoplastového materialu, resp. si u neho objednať odborný dozor pri svojpomocnej montáži. Pri akýchkoľvek nejasnostiach kontaktujte predajcu drevoplastového materialu. Opracovanie drevoplastových výrobkov je možné náradím a nástrojmi bežnými pre opracovanie dreva.Regro, s.r.o. - Montáž WPC doskových podláh - obr. 1. až 9.
Regro, s.r.o. - Montáž WPC doskových podláh - obr. 1.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY


 1. záruka na dodaný tovar je 2 roky odo dňa dodania tovaru
 2. predĺžená záruka na dodaný tovar 15 rokov odo dňa dodania tovaru je na odolnosť voči drevokazným hubám, hnilobe a poškodeniu drevokazným hmyzom
 3. záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia spôsobené neodbornou montážou a nesprávnym skladovaním a užívaním tovaru
 4. tovar je imitácia dreva s možným melírom s tvrdosťou mäkkého dreva určený na bežné užívanie osobami pri rodinných domoch v bežných vonkajších podmienkach oblasti SR, montážny návod:www.wpc-drevoplast.sk Maximálne zaťaženie na terasové dosky (ostatný tovar je dekoratívny) : plošné 300 kg/m2, bodové 50 kg/ na plochu 150x150 mm.
 5. charakteristickou vlastnosťou materiálu je blednutie farby počas prvých mesiacov od jeho inštalácie v závislosti od vystavenia slnečnému žiareniu,preto v tomto období tovar neprikrývať aby nevznikli fľaky
 6. výrobné tolerancie:dĺžka :+-5 mm/m,šírka:+-2 mm,hrúbka: +-1,5 mm,zakrivenie:4 mm/m dĺžky(profily do hr.15 mm 5 mm/m dĺžky), priehyb(neplatí pre lišty kde nie je limitovaný) : 5 mm medzi podporami pre zaťaženie vyššie uvedené a uloženie v zmysle montážneho návodu.
 7. po inštalácií , ako aj počas užívania (podľa znečistenia) je potrebné tovar čistiť riedenou mydlovou vodou s použitím kefy s mäkkým vláknom (nepopužívať prípravky na báze rozpúšťadiel)
 8. záruka sa nevzťahuje na poškodenie pádom predmetov, poliatie farbami, chemikáliami, farebnými tekutinami, olejmi,poškriabanie ostrými alebo tvrdými predmetmi,nadmerným zaťažením a nepokrýva montážne a dopravné náklady
 9. reklamáciu je potrebné nahlásiť do 10 dní od jej vzniku písomnou formou na adresu sídla dodávateľa s jej popisom a fotodokumentáciou,k reklamácií je potrebné priložiť dodací list a doklad o zaplatení tovaru
 10. pri neoprávnenej reklamácií ma dodávateľ právo na úhradu nákladov súvisiacich s riešením reklamácie